Chránená dielňa

Zamestnávate 20 a viac zamestnancov? Ak áno, máte povinnosť zamestnať občana so zdravotným postihnutím alebo zaplatiť odvod štátu. V prípade, že nemôžete zamestnávať zdravotne postihnutého občana alebo chcete sa vyhnúť pokute, máte možnosť plniť si túto povinnosť náhradným plnením.

Samotné náhradné plnenie je o 113 Eur výhodnejšie za každého zamestnanca so zdravotným postihnutím než platiť odvod štátu.

 

Ďaľšou výhodou tejto možnosti je použitie prostriedkov na konkrétne účely, ktoré potrebujete.

Chcete ušetriť a zároveň pomôcť dobrej myšlienke? Využite možnosť plniť si náhradné plnenie práve s nami!

 

Spoločnosť LB SERVIS Vám umožňuje krátiť si náhradné plnenie v plnej výške hodnoty služby v týchto oblastiach:

 • registračné poklanice a fiskálne tlačiarne
 • diagnostika a vynovenie elektrických zariadení
 • dochádzkovych systémov a vernostných kariet
 • PC hardvér & softvér a mobilné telefóny
 • projekčná plocha na prenájom alebo predaj projekčných zariadení (projekčný rollup, projekčná fólia)
 • vyšívanie reklamných predmetov

Kalkulačka na výpočet výšky odvodov a náhradného plnenia

Náhradné plnenie

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu zamestnancov za kalendárny rok.

Ak tak neurobí, neplní si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím a musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu.

V prípade, že zamestnávateľ z rôznych dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutého občana a chce sa vyhnúť pokute, zo zákona má možnosť plniť si túto povinnosť náhradným plnením. To známená, že zadá zákazku alebo odobere výrobky, resp. služby chránenej dielni.

Podľa zákona na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce. Celková cena práce pre rok 2015 bola Štatistickým úradom stanovená na 1132,96 EUR.

Z toho vyplývajúca hodnota zadanej zákazky (odobratých služieb a výrobkov) pre rok 2015 vychádza na 906 EUR.

Pokiaľ nie je zamestnávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky  na účely náhradného plnenia aj daň z pridanej hodnoty. Ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky na účely daň z pridnej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.

 

Po uhradení faktúr za zrealizované zákazky Vám pošleme potvrdenie o zadaní zákazky v chránenj dielni, ktoré spolu s objednávkou, fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu a sumu odpočítate od Vášho povinného odvodu.

Radi Vám celú problematiku vysvetlíme na osobnom stretnutí, alebo nás môžete kontaktovať telefonicky, prípadne mailom.

Legislatíva a dokumenty

Zákon 373/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

§ 64 Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

 • Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môžezamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov sozdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotnýmpostihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnenímrealizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávaťobčanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d), achránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím,ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chránenýmpracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkujealebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je určený na predaj.
 • Služba na účely tohto zákona je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou alebochráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorýprevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobokcelkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdyzamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrokkalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľplní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadanímzákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euronadol.
 • Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň zpridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vzniknenárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.46b)

Náhradné plnenie povinnosti je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka použitím tlačiva: Potvrdenie pre zamestnávateľa a Príloha k potvrdeniu.


K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

 • fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)
 • fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
 • potvrdenie pre zamestnávateľa (viď. príloha Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadanía realizácii zákazky 2014),
 • ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky - rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy
 • doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti - fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.

Chránená dielňa

Chránená dielňa je organizácia, ktorá zamestáva minimálne 50% zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, vačšou ako 40%. Štatút chránená dielňa vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny potom, čo prevádzku s podmienkami pre zamestnávanie zdravotne postihnutých schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Chránené dielne sa považujú za pracovné miesta, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú, a v ktorých sú pracovné podmienky prispôsobené ich zdravotnému stavu.


Priznanie postavenia chranenej dielne_LB SERVIS SK s.r.o.

Často kladené otázky

 • Kto môže vydávať potvrdenia o náhradnom plnení?
  Vydávať ho môžu chránené dielne. Sú to pracoviská (firmy alebo organizácie), ktoré zamestnávajú minimálne 50% zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou väčšou ako 40%. Ich prevádzku schvaľuje a povoľuje Úrad práce so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 • Aké sú možnosti naplnenia náhradného plnenia?
  Zadaním zákazky chránenej dielni. Zákazka alebo služba musí byť zrealizovaná v tom istom kalendárnom roku, na ktorý chcete získať náhradné plnenie.
 • Môže sa kombinovať nákup v chránej dielni s platbou do štátneho rozpočtu?
  Áno môžete. Ak by výška nákupu nebola dostatočná, zvyšok môžete doplatiť zaplatením povinného odvodu.
 • Kedy chránené dielne vydávajú potvrdenia o zrealizovaní zákazky?
  Ústredie úradu práce vydá tlačivo príslušné pre daný rok. Následne potvrdenia sa posielajú v mesiacoch januiár až február. Na požiadanie je možné tlačivo vydať aj hneď po realizovaní zákazky, avšak zákazník tým riskuje, že tlačivo nebude platné pri jeho dokladaní k ročnému výkazu.     
 • Dokedy je potrebné odovzdať potvrdenie vydané chránenou dielňou?
  Na úrad práce ho treba doruč najneskôr do konca marca v nasledujúcom kalendárnom roku. Vždy za predošlí kalendárny rok (podobne ako daňové priznanie). Pri preukazovaní k potvrdeniu zamestnávateľ doloží ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie - fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva), fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra a výpis z bankového účtu o platbe).
 • Kedy chránená dielňa zasiela vypĺňané tlačivá?
  Vyplnené tlačivá sa zasielajú do konca februára alebo na vyžiadanie po realizácii zákazky.
 • Dokedy je potrebné odovzdať potvrdenie vydané chránenou dielňou?
  Na úrad práce je potrebné ho doručiť najneskôr do konca marca v nasledujúcom kalendárnom roku. Vždy za predchádzjúci kalendárny rok (podobne ako daňové priznanie). K potvrdeniu je nutné predložiť aj ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie - fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky (faktúra a výpis z bankového účtu o platbe).
 • Na akú oblasť činností je možné získať náhradné plnenie?
  Spoločnosť LB SERVIS Vám umožňuje krátiť si náhradné plnenie v plnej výške hodnoty služby v týchto oblastiach: registračné poklanice a fiskálne tlačiarne, diagnostika a vynovenie elektrických zariadení,
  PC hardvér & softvér a mobilné telefóny, projekčná plocha na prenájom alebo predaj projekčných zariadení (projekčný rollup, projekčná fólia), vyšívanie reklamných predmetov a iné.
 • Je potrebné žiadať od chránenej dielne pri dokladaní k ročnému výkazu štatút chránenej dielne?
  Zákon nevyžaduje túto povinosť. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich od zákazníkov žiadajú, preto si dané tlačivá - štatúty chránenej dielne, môžete stiahnúť na našej stránke v sekci Chránené dielne.