Chránená dielňa

Zamestnávate 20 a viac zamestnancov? Ak áno, máte povinnosť zamestnať občana so zdravotným postihnutím alebo zaplatiť odvod štátu. V prípade, že nemôžete zamestnávať zdravotne postihnutého občana alebo chcete sa vyhnúť pokute, máte možnosť plniť si túto povinnosť náhradným plnením.

Samotné náhradné plnenie je o 113 Eur výhodnejšie za každého zamestnanca so zdravotným postihnutím než platiť odvod štátu.

 

Ďaľšou výhodou tejto možnosti je použitie prostriedkov na konkrétne účely, ktoré potrebujete.

Chcete ušetriť a zároveň pomôcť dobrej myšlienke? Využite možnosť plniť si náhradné plnenie práve s nami!

 

Spoločnosť LB SERVIS Vám umožňuje krátiť si náhradné plnenie v plnej výške hodnoty služby v týchto oblastiach:

 • registračné poklanice a fiskálne tlačiarne
 • diagnostika a vynovenie elektrických zariadení
 • dochádzkovych systémov a vernostných kariet
 • PC hardvér & softvér a mobilné telefóny
 • projekčná plocha na prenájom alebo predaj projekčných zariadení (projekčný rollup, projekčná fólia)
 • vyšívanie reklamných predmetov

Legislatíva a dokumenty

Zákon 373/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

§ 64 Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

 • Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môžezamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov sozdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotnýmpostihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnenímrealizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávaťobčanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d), achránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím,ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chránenýmpracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkujealebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je určený na predaj.
 • Služba na účely tohto zákona je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou alebochráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorýprevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobokcelkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdyzamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrokkalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľplní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadanímzákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euronadol.
 • Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň zpridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vzniknenárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.46b)

Náhradné plnenie povinnosti je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka použitím tlačiva: Potvrdenie pre zamestnávateľa a Príloha k potvrdeniu.


K potvrdeniu zamestnávateľ doloží:

 • fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (objednávka, resp. zmluva)
 • fotokópiu dokladu o zaplatení (faktúra, výpis z bankového účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
 • potvrdenie pre zamestnávateľa (viď. príloha Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadanía realizácii zákazky 2014),
 • ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky - rozpis tovarov podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti (neoddeliteľná príloha k potvrdeniu pre zamestnávateľa), dodacie listy
 • doklady preukazujúce oprávnenosť realizovať zákazky podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti - fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne, fotokópia dokladu o priznaní postavenia chráneného pracoviska, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, fotokópia živnostenského listu, fotokópia rozhodnutia, alebo oznámenia Sociálnej poisťovne, alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v prípade fyzickej osoby, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím.